ກ່ຽວກັບພວກເຮົາ

ຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່ພວກເຮົາ

sv s t u d i o ພວກເຮົາພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ພາບບັນຍາກາດຕ່າງໆຂອງພວກທ່ານ ເຕັມໄປດ້ວຍສີສັນ ແລະ ເປັນຄວາມຊົງຈຳທີ່ດີ

sv s t u d i o ຕັ້ງຢູ່ບ້ານ ໂນນຫວາຍ, ເມືອງ ໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມຕິດຕໍ່ພວກເຮົາໄດ້ທີ່:

ໂທ: 020 5656 4005 Email: siva@sivaphotos.com

ຕູ້ໄປສະນີ: POX 2828

www.sivaphotos.com

Facebook page: sv s t u d i o

ຊີວາ ວິມາລາ

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=746448212392378&set=a.130302957340243&type=3&theater

YouTube