ຖ່າຍ Model ແລະ ງານອື່ນໆ


ຄວາມຊົງຈຳທີ່ງົດງາມເຮົາສາມາດສ້າງຂື້ນໄດ້ຜ່ານຮູບພາບ

Thank Q Model 
Pim Insisouk & Pin Keoduangdy II
Location:34Station
i love photography
——————————————–
#ຄວາມຊົງຈຳທີ່ງົດງາມເຮົາສາມາດສ້າງຂື້ນໄດ້ຜ່ານຮູບພາບ

Thank you model
Mackie Phoupha Mackkie
Location:ວັດອົງຕື້ ສີບຸນເຮື່ອງ ໄຊຍະຣາມ – Ongtue Temple Wat Ongtue
Credit:Nana

Thank you model
MVadsana Souvannaphan

Congratulations to all guys 
#SV Studio-ເອັດສ໌ວີ ສະຕູດີໂອ

Thank You Model:
ວັນນາ ແກ້ວມະນີລາ & Souk Pbs
I 💙 Photography 
#ສົນໃຈຖ່າຍຮູບເກັບໄວ່ເປັນຄວາມຊົງຈຳ

Congratulations to all guys 
#SV Studio-ເອັດສ໌ວີ ສະຕູດີໂອ

0 2 l D e c e m b e r l 2 0 1 8
location: ຟ າ ມ ພູ ຕ າ ເ ວັ ນ
Life is the flower for which is the honey
i love photography
——————————————–
#ຄວາມຊົງຈຳທີ່ງົດງາມເຮົາສາມາດສ້າງຂື້ນໄດ້ຜ່ານຮູບພາບ

Thank Q Model 
T’Tar Thm
ມ າ ແ ບ ບ ບໍ່ ຄື ໃ ຜ ແ ລ້ ວ ບໍ່ ມີ ໃ ຜ ຄື 😊
——————————————–
#ຄວາມຊົງຈຳທີ່ງົດງາມເຮົາສາມາດສ້າງຂື້ນໄດ້ຜ່ານຮູບພາບ

ຟ າ ມ ພູ ຕ າ ເ ວັ ນ 
Thank Q all model
Credit: La Phommachit
——————————————–
#ຄວາມຊົງຈຳທີ່ງົດງາມເຮົາສາມາດສ້າງຂື້ນໄດ້ຜ່ານຮູບພາບ

Thank Q Model
ตี้ง ขงวมาลี
Credit:ตี้ง ขงวมาลี
ຂອບໃຈທີ່ໃຊ້ບໍລິການ 
——————————————–
#ຄວາມຊົງຈຳທີ່ງົດງາມເຮົາສາມາດສ້າງຂື້ນໄດ້ຜ່ານຮູບພາບ

ThankQ Model: ແຄັດຕີ້ ພົມສີລິ
1 5 l D e c e m b e r l 2 0 1 8
location: ເ ຂື່ ອ ນ ນຳ້ ປ ອ ດ ພູ ເ ຂົ າ ຄ ວ າ ຍ 
i love photography
——————————————–
#ຄວາມຊົງຈຳທີ່ງົດງາມເຮົາສາມາດສ້າງຂື້ນໄດ້ຜ່ານຮູບພາບ

ThankQ all of Model
1 5 l D e c e m b e r l 2 0 1 8
location: ເ ຂື່ ອ ນ ນຳ້ ປ ອ ດ ພູ ເ ຂົ າ ຄ ວ າ ຍ 
i love photography
——————————————–
#ຄວາມຊົງຈຳທີ່ງົດງາມເຮົາສາມາດສ້າງຂື້ນໄດ້ຜ່ານຮູບພາບ

#ຄວາມຊົງຈຳທີ່ງົດງາມເຮົາສາມາດສ້າງຂື້ນໄດ້ຜ່ານຮູບພາບ
ຂອບໃຈທີ່ໃຫ້ເຮົາເປັນສ່ວນໜຶ່ງໃນການຖ່າຍຮູບໃນຄັ້ງນີ້.
Credit: ນ້ຳ ທີບ
Location: Thatluang-ໝູ່ບ້ານລັບແລ

———– ມື້ ນີ້ ມ າ ແ ບ ບ ດຳ ໆ ດ້ າ ກ ໆ ——–
#Thank Q all Models 
Lennapha Chanthavong
Location: ພະທາດຫຼວງວຽງຈັນ


Location: ພະທາດຫຼວງວຽງຈັນ