ຖ່າຍ Wedding


ຄວາມຊົງຈຳທີ່ງົດງາມເຮົາສາມາດສ້າງຂື້ນໄດ້ຜ່ານຮູບພາບ

 

23 I ມີນາ I 2 0 1 9
ສຸລິຈັນ & ໄພວັນ
ທຸກພາບຄວາມປະທັບໃຈຄັ້ງດຽວໃນຊີວິດ ກັບ #SV S T U D I O ຄວາມຊົງຈຳທີ່ງົດງາມເຮົາສາມາດສ້າງຂື້ນໄດ້ຜ່ານຮູບພາບ
ຂໍຂອບໃຈຄູ່ບ່າວສາວທີ່ໃຫ້ sv s t u d i o ເປັນສ່ວນໜຶ່ງໃນງານອັນສຳຄັນຂອງທ່ານ, ຂໍໃຫ້ໄດ້ລູກເຕັມບ້ານໄດ້ຫຼານເຕັມເມື່ອງ ເປັນຜົວແກ້ວເມຍທີບເນິ.
 
 

 

1 4 ກຸມ ພາ 2 0 1 9
ຕົ້ນ & ມຸກ
ທຸກພາບຄວາມປະທັບໃຈຄັ້ງດຽວໃນຊີວິດ ກັບ 
#SV S T U D I O ຄວາມຊົງຈຳທີ່ງົດງາມເຮົາສາມາດສ້າງຂື້ນໄດ້ຜ່ານຮູບພາບ
—————————————————————————————–

https://www.facebook.com/518818505314189/photos/pcb.528522431010463/528522114343828/?type=3&theater

1 2 l J a n u a r y l 2 0 1 9
ຂໍ ຂ ອ ບ ໃ ຈ ເ ຈົ້ າ ບ່ າ ວ ພອນສຸກ ແ ລ ະ ເ ຈົ້ າ ສ າ ວ ບົວຄຳ ທີ່ ເ ລື ອ ກ ໃ ຫ້ ເອັດສ໌ວີ ສຕູດີໂອ ເ ປັ ນ ສ່ ວ ນ ໜຶ່ ງ ໃ ນ ງ າ ນ ອັ ນ ສຳ ຄັ ນ ຂ ອ ງ ພ ວ ກ ທ່ າ ນ.
#ຂໍໃຫ້ໄດ້ລູກເຕັມບ້ານໄດ້ຫຼານເຕັມເມືອງເນີ
——————————————–
#ຄວາມຊົງຈຳທີ່ງົດງາມເຮົາສາມາດສ້າງຂື້ນໄດ້ຜ່ານຮູບພາບ

1 5 l D e c e m b e r l 2 0 1 8
ຂໍ ຂ ອ ບ ໃ ຈ ເ ຈົ້ າ ບ່ າ ວ ຄຳ ອົ້ ນ ແ ລ ະ ເ ຈົ້ າ ສ າ ວ ສົ້ ມ ໂ ອ ທີ່ ເ ລື ອ ກ ໃ ຫ້ sv studio ເ ປັ ນ ສ່ ວ ນ ໜຶ່ ງ ໃ ນ ງ າ ນ ອັ ນ ສຳ ຄັ ນ ຂ ອ ງ ພ ວ ກ ທ່ າ ນ.
#ຂໍໃຫ້ໄດ້ລູກເຕັມບ້ານໄດ້ຫຼານເຕັມເມືອງເນີ
location: BanTarnPw 
——————————————–
#ຄວາມຊົງຈຳທີ່ງົດງາມເຮົາສາມາດສ້າງຂື້ນໄດ້ຜ່ານຮູບພາບ

ສຳເລັດໄປດ້ວຍດີ #ຂອບໃຈເຈົ້າພາບທັງສອງຝ່າຍທີ່ເລືອກໃຊ້ sv s tu d i o ຂອງພວກເຮົາຖ້າຂາດຕົກບົກຜ່ອງບ່ອນໃດຂໍອະໄພຫຼາຍໆເນີ😊
#ພິເສດຂໍຂອບໃຈເຈົ້າບ່າວ ❤️ ເຈົ້າສາວປາຍແດງ ຂໍໃຫ້ເປັນຜົວທີບເມຍແກ້ວໄດ້ລູກເຕັມບ້ານໄດ້ຫຼານເຕັມເມື່ອງເນີ